VIDEO Politiek Beraad 23-6-2020

Integraal verslag van de vergadering.

Agenda Politiek Beraad
Datum 23-06-2020
Tijd 19:30 – 21:30

01 Opening en vaststellen agenda

02 Concept besluitenlijst vorige vergadering

03 Mededelingen college

04 Jaarstukken 2019

05 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2020

06 Initiatiefvoorstel campagne Borne Beats Corona

07 Concultatie transitieplan Regio Twente

08 Hamerstuk

08a Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning Braamhaarsstraat 8 te Zenderen

09 Rondvraag

10 Sluiting vergadering

tkn Ter kennisname aan de gemeenteraad

tkn.a Hoofdlijnenbesluit transitieplan Regio Twente tkn.b Informatiebrief raad Corona 2