VIDEO Gemeenteraad 30-6-2020

Integraal verslag van de raadsvergadering.

AGENDA

  1. richttijd OPENING, AGENDA EN BESLUITENLIJST

1.1
19.30 uur Opening
1.2 Vaststelling agenda
1.3 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2020

  1. BENOEMING, ONTSLAG

  1. INFORMATIE, VRAGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

3.1
19.40 uur Informatie vanuit het college van B en W
3.2 Vragen vanuit de raad (vooraf aanmelden bij de griffie)
3.3 Lijst van ingekomen stukken
3.4 Actiepunten- en motielijst

  1. DEBAT EN BESLUITVORMING Behandeld in

4.1
Hamerstukken
19.45 uur Weigering verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning bouw

PB 23 juni 2020
vleeskuikenstal aan de Braamhaarsstraat 8 te Zenderen
4.2 Instemmen met initiatiefvoorstel campagne Borne Beats Corona PB 23 juni 2020
Bespreekpunten
4.3 19.45 uur Vaststellen verzamelbesluit juni 2020 Raad 16 juni 2020
4.4 20.00 uur Vaststellen Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) PB 23 juni 2020
4.5 20.30 uur Vaststellen van de Jaarstukken 2019 PB 23 juni 2020

  1. 21.15 uur SLUITING VERGADERING
    Borne, 23 juni 2020 Namens het presidium,

de voorzitter van de gemeenteraad, drs. J.H.R. Pierik