Verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing

Bij overtreding van het verbod wordt direct handhavend opgetreden.

Gelet op de aanhoudende droogte in het beheergebied van waterschap Vechtstromen, is het per 14 augustus 2020, 00:00 uur verboden grondwater te onttrekken voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden, ten zuiden van de Overijsselse Vecht.

Het verbod wordt ingetrokken als het neerslagtekort onder de 250 mm komt en een dalende tendens laat zien. Hiervoor wordt door dagelijks bestuur een nieuw besluit genomen.

Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd zal direct handhavend worden opgetreden.

De kaart met de betreffende gebieden staat op www.vechtstromen.nl/actueel/terinzageleggingen