Onderzoek alternatieve locatie ongelijkvloerse spoorkruising BorneAlternatieve spooronderdoorgang Borne n.a.v. onderzoek nieuwe weg tussen Borne en Almelo om Zenderen

Het college van B en W heeft dinsdag 17 maart besloten om onderzoek te doen naar een alternatieve locatie voor een ongelijkvloerse spoorkruising in Borne. Aanleiding hiervoor is de verkorte MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) waaruit blijkt dat een regionale randweg van Borne naar Almelo om Zenderen kansrijk is. De procedure voor de aanleg van de Verbindingsweg is daarom ‘on hold’ gezet.

Uit een onderzoek van het MIRT (november 2019) van het Rijk, provincie Overijssel en betrokken gemeenten, is gebleken dat een regionale randweg tussen Almelo en Borne, ten westen van Zenderen een oplossing kan bieden voor de verkeersdruk en leefbaarheid in de kernen. Gemeente Borne wil daarom, samen met gemeente Almelo en de provincie, op korte termijn laten onderzoeken waar deze regionale randweg kan komen te liggen.

Daarom wordt dit jaar een Milieu Effect Rapportage (PlanMER) uitgevoerd. Voordat deze PlanMER wordt gemaakt wordt eerst de startnotie MER opgesteld met toelichting op welke alternatieven mogelijk zijn en hoe deze worden beoordeeld op bijvoorbeeld het effect op gezondheid, milieu, verkeersdoorstroming, leefbaarheid, veiligheid, etc. De startnotitie MER wordt naar verwachting rond de zomer 2020 ter inzage gelegd.

Spooronderdoorgang Borne Het aanleggen van de Verbindingsweg, inclusief een spooronderdoorgang, was de eerste stapsteen in de zogeheten Totaalvisie. In de Totaalvisie, door de gemeenteraad in 2014 vastgesteld, is de aanpak van de spoorse doorsnijding en de barrièrewerking van de N743 in Borne opgenomen. Borne is de enige gemeente met nog vijf gelijkvloerse kruisingen in de kern.

Het onderzoek naar de alternatieve locatie voor een onderdoorgang in Borne start in april.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *