Mer Commissie: geef duidelijke doelen aan voor de nieuwe Vloedbeltverbinding Borne

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om de doelen voor een nieuwe weg tussen Borne en Zenderen (Vloedbeltverbinding) zo concreet mogelijk te maken.

De gemeente Borne heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor een nieuwe weg tussen Borne en Zenderen (Vloedbeltverbinding) zo concreet mogelijk te maken wat de doelen ervan zijn. Eenduidige doelen helpen bij een besluit over een nieuwe weg en het bepalen van het daarvoor benodigde milieuonderzoek, aldus de Mer Commissie.

De provincie Overijssel en de gemeenten Borne en Almelo willen de A1/A35 ontlasten, het regionale wegennet robuuster maken en de leefbaarheid van Borne en Zenderen verbeteren. In een milieueffectrapport willen zij onderzoeken of een nieuwe weg tussen de zuidelijke randweg in Borne en de provinciale weg N743 ten noordwesten van Zenderen nuttig en noodzakelijk is en welk tracé de voorkeur heeft. Als een nieuwe verbinding nodig blijkt, dan legt de gemeenteraad het voorkeurstracé vast in een bestemmingsplan.

De nieuwe weg moet een aantal doelen behalen die nog niet concreet zijn gemaakt en waarvan onduidelijk is welke het zwaarste wegen. Deze doelen bepalen ook welk milieuonderzoek nodig is. De Mer Commissie adviseert om de doelen zo concreet, specifiek en kwantitatief mogelijk te beschrijven. Welke verkeersstromen moeten bijvoorbeeld over de nieuwe weg rijden? En wat wordt onder een ‘robuuster’ wegennet verstaan? Beantwoording van deze en andere vragen helpt om de doelen aan te scherpen. Zo wordt duidelijk wanneer het project een succes is.

Het volledige advies vindt u op de website https://www.commissiemer.nl/adviezen/3469