Komende raadsvergaderingen Borne ingrijpend aangepast door coronacrisis

De komende raadsvergaderingen van de gemeente Borne worden ingrijpend aangepast als gevolg van de beperkingen die de bestrijding van het coronavirus met zich meebrengen. Dat heeft Jan Pierik, voorzitter van de raad van Borne, woensdag 15 april bekend gemaakt.

Dinsdag 7 april hebben de fractievoorzitters via een video-verbinding vergaderd over de planning van de stukken i.v.m. de afgekondigde Corona-maatregelen. Hierna wordt kort aangegeven wat besloten is, vervolgens wordt dieper ingegaan wat dit concreet betekent in de uitwerking.

De fractievoorzitters hebben het volgende besloten:
• Het Politiek Beraad gepland op 21 april gaat niet door.
• Kaderstelling gepland op 23 juni wordt verplaatst naar september.
• De hei-dag voor college en raad gepland op 19 juni wordt verplaatst naar eind augustus.
• Op 30 april vindt een Politiek Beraad plaats in een beperkte setting of digitaal.
• Op 12 mei vindt een raadsvergadering plaats voor de urgente bespreekpunten.

Het Politiek Beraad van 21 april gaat niet door
Dat houdt concreet in dat per agendapunt wordt gekeken hoe en wanneer deze wordt geagendeerd. De urgentie en of het volgens de inschatting een hamer- of bespreekpunt is, is bepalend voor de route. In de bijlage staat exact aangeduid hoe de agendapunten zijn verplaats die op de concept-agenda van 21 april stonden. Stukken ter kennisname worden verplaatst naar een eerstvolgende vergadering van Politiek Beraad op 30 april. Stukken ter kennisname aangemeld ter bespreking worden niet voor het zomerreces op de agenda geplaatst. Schriftelijk vragen stellen en mondeling technische vragen stellen aan de ambtenaar kan natuurlijk altijd.

Kaderstelling gepland op 23 juni wordt verplaatst naar september.

Vanwege de onzekerheid welk effect de Corona-crisis heeft op de gemeentefinanciën maar ook in de samenleving, is juni te vroeg om over kaderstelling te praten. De fractievoorzitters stellen voor dit debat in september te voeren zodat de mei-circulaire en de bestuursrapportage (berap) betrokken kunnen worden in het debat om een goede afweging te kunnen maken. De griffie komt met een nieuwe datum in overleg met de bestuurlijke driehoek en presidium.

De hei-dag voor college en raad gepland op 19 juni wordt verplaatst naar eind augustus.

Vanwege de onzekerheid van de duur van de maatregelen wordt de geplande hei-dag met de raad en het college uitgesteld. Het voorstel is om deze in de laatste week van augustus in te plannen. Dat valt nog in het zomerreces maar de ervaring leert dat de meeste raadsleden dan wel beschikbaar zijn. De griffie zal een datumvoorstel uit doen waar u op kunt reageren. De hei-dag is uitsluitend voor raads- en collegeleden. De inhoud van deze dag wordt in samenspraak met de fractievoorzitters uitgewerkt.

Op 30 april vindt een Politiek Beraad plaats in een beperkte setting of digitaal.

De urgente stukken, waarover naar verwachting een debat zal plaatsvinden, worden geagendeerd voor een Politiek Beraad. De voorbereidingen voor digitaal vergaderen zijn reeds getroffen. De digitale vergadering wordt live uitgezonden. Vooraf wordt de vergaderorde besproken en een oefensessie belegd (die uiteraard niet wordt uitgezonden). Digitaal vergaderen geschiedt met Pexip. Deze kan op uitnodiging eenvoudig via een laptop of desktop via een url worden benaderd of via een app op uw tablet. Inspraak is ook mogelijk tijdens een digitale vergadering. Dat wordt nader afgestemd met het presidium.

Fysiek vergaderen is ook nog mogelijk met in achtneming van de maatregelen RIVM.

Bij een fysieke commissievergadering wordt, vanwege de maatregelen, één lid per fractie toegelaten i.p.v. twee. Deze vergadering vindt plaats zonder publiek. Insprekers kunnen schriftelijk reageren. Deze schriftelijke inbreng wordt voor een ieder gedeeld in iBabs.

De hamerstukken worden wel geagendeerd i.v.m. wettelijke inspraakmogelijkheid maar we gaan ervan uit dat deze geen bespreking behoeven. Mocht een raadslid toch vragen hebben over de hamerstukken dan kan hij/zij die vooraf schriftelijke stellen of bij technische vragen kan het raadslid deze rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar stellen. Het aantal agendapunten zal zich hoe dan ook beperken tot de urgente bespreekpunten voor de raad van 12 mei. Meer hierover hierna.

Op 12 mei vindt een raadsvergadering plaats voor de urgente bespreekpunten

Enkele agendapunten zijn door het college als urgent aangemerkt die niet kunnen wachten tot besluitvorming in juni. Daarvan zijn drie punten waarvan de inschatting is dat hierover een debat wenselijk is. Inmiddels is bekend dat de deadline voor de definitieve concept-RES is verschoven naar 1 oktober. Het traject wordt in overleg ingepland in september.

Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt besloten op welke wijze deze vergadering plaats vindt. De Spoedwet digitaal vergaderen is inmiddels in werking getreden. De raad kan dus formeel digitaal besluiten nemen. Indien de vergadering in fysieke vorm plaatsvindt dan zal deze op een andere locatie moeten plaatsvinden en zal een live-uitzending tot stand moeten worden gebracht. De griffie zorgt in beide gevallen dat een live uitzending tot stand komt.

De kosten voor digitaal vergaderen zijn gering. Onze leveranciers nemen hun verantwoordelijkheid en werken volop mee aan een oplossingen tegen kostprijs.

De periode tussen 12 mei en het zomerreces

De stukken waarvan besluitvorming voor het zomerreces dient plaats te vinden plannen we vooralsnog in volgens de planning zoals nu bekend is in juni. Indien nodig kan een extra Politiek Beraad worden ingepland. Eén en ander hangt ook af van de planning van de jaarrekening. Onze organisatie loopt nog op schema maar wellicht wordt de deadline landelijk uitgesteld. Het is onzeker of de accountants op tijd hun werkzaamheden kunnen afronden.

Raadsplanning 2020 (Onder voorbehoud)

Politiek Beraad 30 april (ter voorbereiding raad 12 mei)

 • Aankoop AZC
 • Wensen & bedenkingen ontwikkeling Regio Twente
 • Middelen programma organisatie
  Hamerstukken; vragen schriftelijk stellen
 • Verankering overheidsparticipatie
 • Privacybeleid gemeente Borne
 • Bestemmingsplan buitengebied Albergerweg 19 (geen zienswijzen)
 • Tarieven 2020 Gemeentelijke sportaccommodaties
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling en lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties voor Omgevingsdienst Twente

Raad 12 mei

 • Aankoop AZC
 • Wensen & bedenkingen ontwikkeling Regio Twente
 • Middelen programma organisatie
  Hamerstukken:
 • Verankering overheidsparticipatie
 • Privacybeleid gemeente Borne
 • Bestemmingsplan buitengebied Albergerweg 19 (geen zienswijzen)
 • Tarieven 2020 Gemeentelijke sportaccommodaties
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling en lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties voor Omgevingsdienst Twente

Politiek Beraad 2 juni

 • Jaarrekening (onder voorbehoud)
 • MPG/Grexen (i.r.m. jaarrekening)
 • Wensen & bedenkingen Gemeenschappelijke regelingen
 • Aanwijzing zendmachtiging lokale omroep gemeente Borne (onder voorbehoud)
 • Wijziging verordening Wmo en jeugd
 • Onderwijshuisvesting Bornsche Maten
 • Notitie oplossingsrichting huisvesting gemeentehuis (onder voorbehoud)
 • Tarievenverordening sportaccommodaties
  Extra Politiek Beraad 9 juni (onder voorbehoud instemming presidium 21 april)
 • Opschorten voorbereiding Verbindingsweg en Instellen onderzoek naar alternatieve spooronderdoorgang
 • Stappenplan bestemming Weleveld
 • Vaststelling bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme en Zenderen (waartegen 15 zienswijzen zijn ingediend)/ Exploitatieplan Bornsche Maten, derde fase (B) (twee zienswijzen) / Exploitatieplan Bornsche Maten, derde fase (A), 2de herziening Beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten 3e fase, Eschwonen en De Maten (B)

Raad 16 juni (mogelijke uitloop op 23 juni)

 • Jaarrekening (onder voorbehoud)
 • MPG/Grexen (i.r.m. jaarrekening)
 • OPTIONEEL: Wensen & bedenkingen Gemeenschappelijke regelingen
 • Aanwijzing zendmachtiging lokale omroep gemeente Borne (onder voorbehoud)
 • Wijziging verordening Wmo en jeugd
 • Onderwijshuisvesting Bornsche Maten
 • Notitie oplossingsrichting huisvesting gemeentehuis (onder voorbehoud)
 • Tarievenverordening sportaccommodaties
 • Opschorten voorbereiding Verbindingsweg en Instellen onderzoek naar alternatieve spooronderdoorgang
 • Stappenplan bestemming Weleveld (raadsbesluit?)
 • Vaststelling bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme en Zenderen (waartegen 15 zienswijzen zijn ingediend)/ Exploitatieplan Bornsche Maten, derde fase (B) (twee zienswijzen) / Exploitatieplan Bornsche Maten, derde fase (A), 2de herziening Beeldkwaliteitsplan Bornsche Maten 3e fase, Eschwonen en De Maten (B)
  Hei-dag raad en college eind augustus (inplannen i.o.m. presidium)

Kaderstelling september (inplannen i.o.m. driehoek en presidium)

Planning 3e kwartaal (nog nader inplannen i.o.m. presidium)

 • Beleidsscan met oplegger RKC over VN verdrag handicap (aangemeld door SP en GL-PvdA)
 • Beleidskader grootschalige opwek duurzame energie uit zon en wind
 • Wensen en bedenkingen concept bod Regionale Energie Strategie (RES)
 • Stappenplan bestemming Weleveld
 • Notitie huisvesting gemeentehuis
 • Beschermd wonen
 • Monitoring ambities en ombuigingen
 • ontwikkelvisie Centrum Noord
 • Wijziging Reglement van Orde van de raad
  − Bestuursrapportage 2020
  − Project ’t Wooldrik
  − Swim2play
  − Sportbedrijf
  − Onderwijshuisvesting 2e ronde
  − Toestemming nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *