Convenant Dorpsraad Zenderen – Gemeente vernieuwd


UPDATE De bijeenkomst op donderdagavond 12 maart, inclusief de ondertekening van het convenant, gaat niet door! Dit vanwege de richtlijn, die voor het hele land is uitgeroepen om zo weinig mogelijk in grotere  groepen bijeen te komen, maar ook vanwege het feit, dat de burgemeester op elk moment kan worden opgeroepen voor crisisberaad. Er wordt alvast gekeken naar een nieuwe datum.

Donderdag 12 maart zullen voorzitter Jan Kruidenier van de Dorpsraad Zenderen en burgemeester Jan Pierik het geactualiseerde convenant van de dorpsraad Zenderen met de gemeente Borne tekenen.

Het Convenant kent al een lange geschiedenis: in 2002 heeft het college afspraken gemaakt met de Stichting gemeenschapsbelangen Zenderen, ofwel de dorpsraad Zenderen, over de samenwerking en communicatie. Deze afspraken zijn destijds vastgelegd in een bestuursconvenant. Er was na al die tijd behoefte aan actualisatie van de afspraken. 12 Maart zal het hernieuwde convenant getekend worden.

In navolging van het convenant met Zenderen, heeft het college ook convenanten gesloten met de Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme, de wijkvereniging Stroom Esch en de Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo. Ook de Belangenvereniging Oud Borne wil gebruik maken van het aanbod om afspraken over de rollen en de samenwerking vast te leggen in een convenant.

TEKST BESTUURSCONVENANT DORPSRAAD ZENDEREN – GEMEENTE

Ondergetekenden:

 1. de gemeente Borne, hierna te noemen “de gemeente”, hierbij vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer drs. J.H.R. Pierik,
 • de Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen, hierna te noemen “de dorpsraad”, hierbij vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer J. Kruidenier,

nemen in overweging:

 • dat de partijen zich tot doel stellen om op een constructieve, duurzame en effectieve manier samen te werken in het belang van inwoners van Zenderen en van de gemeente Borne;
 • dat de basisafspraken daartoe op 26 februari 2002 in een convenant zijn vastgelegd;
 • dat partijen tevreden zijn over de wijze waarop wordt samengewerkt;
 • dat er gelet op de ontwikkeling van die samenwerking en de rollen van de gemeente en de dorpsraad behoefte bestaat om de afspraken te actualiseren;

Stellen vast:

Artikel 1 Wederzijdse contacten

Contacten worden op de navolgende wijze vormgegeven:

 1. De dorpsraad bepaalt zelf zijn werkwijze, waarbij vergaderingen in de regel openbaar zijn. Tenminste één keer per jaar organiseert de dorpsraad een jaarvergadering (dorpsavond), waar inwoners van Zenderen actief voor worden uitgenodigd. Ook de gemeente ontvangt een uitnodiging.
 2. In ieder geval één keer per jaar vindt overleg tussen de dorpsraad en het college van burgemeester en wethouders plaats over onderwerpen betreffende Zenderen. De dorpsraad initieert de bijeenkomst en dorpsraad en gemeente schrijven in onderling overleg een verslag..
 3. In verband met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vindt er twee keer in het jaar een zgn. “halfjaarlijks groenoverleg” plaats in het gemeentehuis. De gemeente initieert de bijeenkomsten. Hierbij zijn zowel vertegenwoordigers van de gemeente, als de dorpsraad aanwezig. Zo spoedig mogelijk daarna worden de gemaakte afspraken door de gemeente door middel van een verslag en/of een afsprakenlijst bevestigd.
 4. Voor tussentijdse contacten wijst de gemeente een vaste contactpersoon aan. Daarnaast kan de dorpsraad rechtstreeks contact opnemen met (beleids)medewerkers. Dit geldt ook voor de onder de dorpsraad ressorterende commissies en werkgroepen.
 5. De dorpsraad brengt verzoeken, opmerkingen, voorstellen en dergelijke in principe schriftelijk bij de gemeente in. De gemeente bevestigt de ontvangst hiervan schriftelijk en draagt zorg voor een reactie binnen een redelijke termijn. Uiteraard zijn de daaraan voorafgaande contacten zoveel mogelijk informeel en persoonlijk.
 6. De dorpsraad zorgt zelf dat kennis wordt genomen van agenda’s van openbare raads- en commissievergaderingen (email notificatie) en dat deze vergaderingen worden gevolgd (door aanwezigheid of via de internet-stream) voor zover hier onderwerpen aan de orde komen die Zenderen betreffen.

Artikel 2 Leefbaarheid

 1. De dorpsraad beschouwt het in stand houden en zo mogelijk versterken van de leefbaarheid van Zenderen als haar primaire opdracht. Alle hierna genoemde beleidsterreinen zijn daarin essentieel.
  1. De gemeente informeert de dorpsraad actief over zaken en ontwikkelingen die de leefbaarheid van Zenderen, met inbegrip van het bijbehorende buitengebied, betreffen.
  1. De dorpsraad heeft op elk moment de gelegenheid -ook ongevraagd- om zijn zienswijze over de kwaliteit van de leefbaarheid kenbaar te maken.
  1. De gemeente en de dorpsraad richten zich in hun samenwerking -naast de fysieke leefomgeving- ook op de sociale component van leefbaarheid. De dorpsraad vervult hierbij een signaalfunctie. Zowel de gemeente, als de dorpsraad, stimuleren en ondersteunen bestaande en nieuwe initiatieven die zich richten op versterking van sociale cohesie en sociale participatie.

Artikel 3 Beleidsterreinen

Bestemmingsplannen

Met betrekking tot de actualisatie c.q. het opstellen van een bestemmingsplan voor Zenderen, met inbegrip van het buitengebied, wordt de navolgende procedure afgesproken:

 • Het door de gemeente ontwikkelde plan wordt in de voorontwerpfase besproken met de dorpsraad.
 • De visie van de dorpsraad wordt binnen een maand na de bespreking van het voorontwerp schriftelijk aan de gemeente toegezonden.
 • De dorpsraad wordt geïnformeerd of en op welke wijze de visie leidt tot aanpassing van het plan, voordat dit verder in procedure wordt gebracht.
 • De dorpsraad ontvangt het definitief ontwerp, zoals dat verder in procedure wordt gebracht.

Straatnaamgeving

Bij voorgenomen straatnaamgeving c.q. -wijziging wordt de dorpsraad tijdig betrokken. Hierbij wordt de dorpsraad ook in de gelegenheid gesteld om suggesties te doen.

Welzijn, sport, cultuur en onderwijs

Bij voorgenomen aanleg, wijziging, renovatie of beëindiging van enige omvang van voorzieningen op genoemde beleidsterreinen wordt de dorpsraad tijdig in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven.

Openbare werken

Bij voorgenomen aanleg, wijziging en/of renovatie van enige omvang van wegen, straatmeubilair, openbare plantsoenen en/of openbare speelgelegenheden wordt de dorpsraad in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven.

Verkeers- en vervoersvoorzieningen

Partijen zetten zich optimaal in voor het behoud van openbaar vervoer binnen de gemeente en specifiek binnen Zenderen.

Artikel 4 Burger- en overheidsparticipatie

 1. De gemeente zet zich in om inwoners door middel van burgerparticipatie bij nieuwe plannen en initiatieven in Zenderen te betrekken.
 2. Bij initiatieven van inwoners van Zenderen vervullen de gemeente en de dorpsraad -beide vanuit hun eigen verantwoordelijkheid- een actieve en ondersteunende rol. Inwonerinitiatieven worden gedeeld op

< www.mijnborneinitiatief.nl >.

 • De dorpsraad zet zich in om, samen met inwoners en in samenspraak met de gemeente, uitvoering te geven aan het dorpsambitieplan.

Artikel 5 Vertegenwoordiging

De dorpsraad tracht de belangen -ook tegenstrijdige- van alle bewoners te behartigen. De dorpsraad zorgt vanuit een open communicatie voor terugkoppeling aan en afstemming met inwoners van Zenderen.

Artikel 6 Financiën

De dorpsraad ontvangt jaarlijks een bijdrage in de kosten die in het kader van dit convenant worden gemaakt. dit bedrag is vastgesteld op € 850,–.

Artikel 7 Evaluatie

In het jaarlijkse overleg worden de afspraken uit dit convenant besproken. Zo nodig worden aanvullende afspraken gemaakt, die kunnen leiden tot aanpassing van dit convenant.

Aldus overeengekomen en ondertekend, te Zenderen, op 12 maart 2020

namens de gemeente Borne,                                 namens de Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *